Vedtægter

Navn og formål

 • 1
  Foreningens navn er Låsby Borgerforening, hjemmehørende i 8670 Låsby.§2

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser, medvirke til at Låsby og omegn udvikler sig efter medlemmernes ønsker, medvirke til almennyttig oplysning og at styrke samarbejdet mellem Låsbys foreninger.

 • 3
  Foreningen er ikke partipolitisk og kan udelukkende have holdninger, der er med til at sikre og udvikle Låsby og omegn i henhold til §2.

Medlemskab
§4
Husstande med bopæl i postdistrikt 8670 Låsby, kan være medlem af Låsby Borgerforening. Firmaer med adresse i postdistrikt 8670 Låsby kan også optages som medlem. Medlemskab opnås ved at betale det til enhver tid gældende og på generalforsamlingen fastsatte kontingent. Medlemskabet går fra 1. oktober til 30. september.

Regnskab

 • 5
  Regnskabsåret går fra 1. oktober til 30. september.

Generalforsamling

 • 6
  Foreningen afholder ordinær generalforsamling i oktober måned.

Uanset antal medlemmer af husstanden eller i firmaet har ét medlem én stemme.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig i alle anliggender uanset det fremmødte antal medlemmer og er foreningens øverste myndighed.
Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske senest 14 dage forud. Forslag til generalforsamlingen skal sendes til formanden senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt blot ét tilstedeværende medlem kræver det.

På den ordinære generalforsamling skal der være følgende punkter:
1.   Valg af dirigent og referent
2.   Bestyrelsens beretning v. formanden
3.   Kassereren fremlægger revideret regnskab
4.   Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
5.   Indkomne forslag
6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer
7.   Valg af suppleanter til bestyrelsen
8.   Valg af revisorer
9.   Valg af revisorsuppleant
10. Evt.

 • 7
  Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid kræves af bestyrelsen eller skal indkaldes, når 15 af de stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom til formanden.
  Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes senest 1 uge efter der er stillet krav herom og indkaldes som den ordinære generalforsamling.
 • 8

Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

§9
Såfremt mere end 2/3 af foreningens medlemmer med skriftlig begrundelse kræver ophævelse af foreningen, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

 • 10
  Ophæves foreningen skal dens midler anvendes til almennyttige formål i postdistrikt 8670 Låsby efter bestyrelsen valg.

Bestyrelse

 • 11
  Bestyrelsen består af 4-6 af borgerforeningens medlemmer, der hver især vælges for en 2-årig periode på den ordinære generalforsamling. Hvert andet år er 2 / 3 medlemmer på valg.
 • 12

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

 • 13
  Mellem generalforsamlingerne tegnes foreningen af formanden.
  Bestyrelsen kan ikke optage lån til foreningen eller på anden måde forpligte foreningen økonomisk.

Vedtaget på generalforsamlingen den 30.10.2017.